• Chiến lược phát triển bền vững
  • Cam kết các bên liên quan
  • Một số chương trình trọng yếu

Các Giải Thưởng Trách Nhiệm Xã Hội

Giải Ba cuộc thi Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 2012 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các bộ ngành tổ chức

Doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nhận bằng khen Giải thưởng Global CSR Award 2010

Bằng khen Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 2014 cho FPT do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng

88,0

Tại ngày 01/07/2022

FPT

88,0

2,09%

volume 1.696.500