Kết quả kinh doanh theo quý

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022

Bản PDF

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2021

Bản PDF

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2022
 

Bản PDF

Thông cáo báo chí

FPT Software là đối tác chiến lược triển khai nhà máy thông minh cho Julie Sandlau