Báo cáo kết quả kinh doanh theo quý

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2022

Bản PDF

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2021

Bản PDF

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2022
 

Bản PDF

Thông cáo báo chí

akaBot của FPT được Gartner đánh giá top "Strong Performer" về công nghệ RPA