Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

96,5

Tại ngày 23/05/2022

FPT

96,5

-3,69%

volume 1.136.900