88,0

Tại ngày 01/07/2022

FPT

88,0

2,09%

volume 1.696.500