96,2

Tại ngày 23/05/2022

FPT

96,2

-3,99%

volume 1.059.000