Tổng doanh thu (Tỷ đồng)

Doanh thu năm 2017 tăng trưởng 8% YoY

Năm 2017, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 7.199 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, chiếm 16% tổng doanh thu (năm 2016: 15%). 

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng 41% đạt 4.255 tỷ đồng

Năm 2017, lợi nhuận trước thuế từ thị trường nước ngoài đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, chiếm 28% tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn.

Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)
Lợi nhuận/vốn sở hữu (ROE)
EPS (VNĐ)

EPS từ 2013 - 2016 được điều chỉnh hồi tố cho tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% trong năm 2017 và quy định về cách tính EPS theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Kết quả hoạt động kinh doanh 2013 - 2017 Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Chỉ tiêu20132014Tăng/giảm so cùng kỳ2015Tăng/giảm so cùng kỳ2016Tăng/giảm so cùng kỳ2017Tăng/giảm so cùng kỳ
Tổng doanh thu28.64735.13023%40.00314%40.5451%43.8458%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD2.4512.401-2%2.80217%2.9646%4.22042%
Lợi nhuận trước thuế2.5162.459-2%2.85116%3.0146%4.25541%
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay & khấu hao3.0913.1733%3.84721%4.0225%5.27631%
Lợi nhuận trước thuế & lãi vay2.6482.615-1%3.11419%3.089-1%4.22737%
Lợi nhuận sau thuế2.0652.0791%2.43817%2.5766%3.52837%