Tổng doanh thu (Tỷ đồng)
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)
Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)
Lợi nhuận/vốn sở hữu (ROE)
EPS (VNĐ)

EPS từ năm 2016 - 2019 được điều chỉnh hồi tố theo tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% trong năm 2020 và quy định về cách tính EPS theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 - 2020 Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Chỉ tiêu20162017Tăng/giảm so cùng kỳ2018Tăng/giảm so cùng kỳ2019Tăng/giảm so cùng kỳ2020Tăng/giảm so cùng kỳ
Tổng doanh thu39.53142.6598%23.214-46%27.71719%29.8308%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD2.9644.22042%3.800-10%4.61021%5.19113%
Lợi nhuận trước thuế3.0144.25541%3.858-9%4.66521%5.26313%
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay & khấu hao4.0225.26731%4.818-9%5.86922%6.4239%
Lợi nhuận trước thuế & lãi vay3.0894.22737%3.653-14%4.51424%4.9339%
Lợi nhuận sau thuế2.5763.52837%3.234-8%3.91221%4.42413%