Tổng doanh thu (Tỷ đồng)

Doanh thu năm 2015 tăng 13,9% so với cùng kỳ

Năm 2015, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 4.859 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ, chiếm 12,14% tổng doanh thu (năm 2013: 10%). 

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế năm 2015 tăng trưởng ấn tượng ở mức 15,9%, đạt 2.851 tỷ đồng.

Năm 2015, lợi nhuận trước thuế từ thị trường nước ngoài đạt 668 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ, chiếm 23,4% tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn (năm 2014: 23%).

Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)

Số liệu vốn chủ sở hữu từ 2011 - 2014 được tính lại và trình bày theo mẫu BCTC quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC

Lợi nhuận/vốn sở hữu (ROE)

Số liệu Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) từ 2011 - 2014 được tính lại và trình bày theo mẫu BCTC quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC

EPS (VNĐ)

EPS năm 2015 đạt 4.386 VNĐ/cổ phiếu, tăng 17,8% so với năm 2014

EPS từ 2011-2014 được điều chỉnh hồi tố cho tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% trong năm 2015 và quy định mới về cách tính EPS theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Kết quả hoạt động kinh doanh 2011 - 2015 Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Chỉ tiêu20112012Tăng/giảm so cùng kỳ2013Tăng/giảm so cùng kỳ2014Tăng/giảm so cùng kỳ2015Tăng/giảm so cùng kỳ
Tổng doanh thu25.97825.350-2%28.64713%35.13023%40.00314%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD2.4202.318-4%2.4516%2.401-2%2.80217%
Lợi nhuận trước thuế2.5022.407-4%2.5165%2.459-2%2.85116%
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay & khấu hao3.1273.035-3%3.0912%3.1733%3.84721%
Lợi nhuận trước thuế & lãi vay2.7512.635-4%2.6480%2.615-1%3.11419%
Lợi nhuận sau thuế2.0791.985-5%2.0654%2.0791%2.43817%