Loại cổ phần
Tại ngày 14/04/2020
Cổ phần phổ thông 681.668.102
Cổ phiếu quỹ 82.376
Tổng 681.750.478
Cơ cấu cổ đông
Tại ngày 14/04/2020
Đơn vị sở hữu Tỷ lệ Số cổ phần
Cổ đông nhà nước (SCIC) 5,87% 40.016.779
Cổ đông trong nước khác 45,36% 309.260.994
Cổ đông nước ngoài 48,76% 332.390.329
Cổ phiếu quỹ ,01% 82.376
Thông tin chung về chứng khoán niêm yết
Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần FPT
Tên viết tắt : FPT Corp.
Địa chỉ : số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 84 24 73007300
Fax : 84 24 37687410
Email : ir@fpt.com.vn
Website : http://www.fpt.com.vn/
Vốn điều lệ : 6.817.504.780.000 Đồng
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT
Mã chứng khoán : FPT
Mã ISIN : VN000000FPT1
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi
Mệnh giá : 10.000 Đồng
Thị trường giao dịch : HOSE