Loại cổ phần
Tại ngày 17/08/2021
Cổ phần phổ thông 907.551.649
Cổ phiếu quỹ 82.376
Tổng 907.634.025
Cơ cấu cổ đông
Tại ngày 17/08/2021
Đơn vị sở hữu Tỷ lệ Số cổ phần
Cổ đông nhà nước (SCIC) 5,83% 52.922.189
Cổ đông nội bộ khác 11,22% 101.829.043
Cổ đông trong nước khác 33,94% 308.021.402
Cổ đông nước ngoài 49% 444.696.639
Thông tin chung về chứng khoán niêm yết
Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần FPT
Tên viết tắt : FPT Corp.
Địa chỉ : số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 84 24 73007300
Fax : 84 24 37687410
Email : ir@fpt.com.vn
Website : http://www.fpt.com.vn/
Vốn điều lệ : 9.075.516.490.000 Đồng
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT
Mã chứng khoán : FPT
Mã ISIN : VN000000FPT1
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi
Mệnh giá : 10.000 Đồng
Thị trường giao dịch : HOSE