99,7

Tại ngày 17/05/2022

FPT

99,7

-0,50%

volume 2.045.800

BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT

Kết quả Kinh doanh 6T/2021
Báo cáo Thường niên 2020
Báo cáo Tài chính 6T2021

Thông tin cổ phiếu

Chỉ số chứng khoán

1 năm

Tất cả
1 ngày
5 ngày
1 tháng
6 tháng
1 năm
3 năm
5 năm
{"filter":"viewall","data":{"xAxisData":{"data":["12.2006","1.2007","4.2007","7.2007","10.2007","1.2008","4.2008","7.2008","10.2008","1.2009","4.2009","7.2009","10.2009","1.2010","4.2010","7.2010","10.2010","1.2011","4.2011","7.2011","10.2011","1.2012","4.2012","7.2012","10.2012","1.2013","4.2013","7.2013","10.2013","1.2014","4.2014","7.2014","10.2014","1.2015","4.2015","7.2015","10.2015","1.2016","4.2016","7.2016","10.2016","1.2017","4.2017","7.2017","10.2017","1.2018","4.2018","7.2018","10.2018","1.2019","4.2019","7.2019","10.2019","1.2020","4.2020","7.2020","10.2020","1.2021","4.2021","7.2021","10.2021","1.2022","4.2022"]},"yAxisData":[{"name":"Giá đóng cửa: ","data":[20.57,29.73,25.87,20.99,20.36,14.97,6.80,9.42,6.95,5.75,8.59,9.97,10.30,10.07,10.62,11.98,11.79,10.01,8.86,8.95,8.10,9.37,10.64,10.00,7.82,8.80,9.86,10.53,10.91,16.09,15.98,17.20,15.88,14.70,16.14,16.90,19.25,17.41,17.74,20.43,19.96,20.47,23.83,25.29,30.33,32.73,32.94,28.65,28.47,28.78,32.32,41.48,43.26,41.55,41.03,43.62,50.26,68.88,87.60,96.69,100.00,107.00,116.60]},{"name":"Tổng khối lượng:","data":[1560319.0,210029464.0,169271006.0,281985030.0,248227105.0,210556005.0,119572935.0,330685531.0,291751644.0,180524234.0,521118438.0,260846852.0,190807983.0,119606286.0,102272451.0,91258572.0,122560410.0,108378849.0,81107736.0,121633905.0,89500590.0,56338877.0,55457355.0,52415952.0,24658049.0,72151559.0,77546266.0,65898028.0,83453219.0,226875486.0,223241835.0,307929800.0,100964574.0,63312504.0,114756810.0,130700628.0,233223611.0,122074839.0,103775844.0,166923309.0,91223889.0,121619164.0,129826649.0,117023900.0,252978416.0,261848330.0,157335039.0,100711000.0,62732674.0,57728735.0,99795367.0,156899281.0,143450948.0,155430191.0,156124886.0,128438448.0,169371888.0,171263638.0,170394693.0,187027274.0,125382300.0,89327300.0,82687000.0]}]},"summary_info":{"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null},"type":"grey"}
{"filter":"one_day","data":{"xAxisData":{"data":["17.5.2022"]},"yAxisData":[{"name":"Giá đóng cửa: ","data":[99.70]},{"name":"Tổng khối lượng:","data":[2045800.0]}]},"summary_info":{"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null},"type":"grey"}
{"filter":"five_day","data":{"xAxisData":{"data":["17.5.2022"]},"yAxisData":[{"name":"Giá đóng cửa: ","data":[99.70]},{"name":"Tổng khối lượng:","data":[2045800.0]}]},"summary_info":{"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null},"type":"grey"}
{"filter":"one_month","data":{"xAxisData":{"data":["19.4.2022","20.4.2022","21.4.2022","22.4.2022","25.4.2022","26.4.2022","27.4.2022","28.4.2022","29.4.2022","4.5.2022","5.5.2022","6.5.2022","17.5.2022"]},"yAxisData":[{"name":"Giá đóng cửa: ","data":[112.00,112.00,112.00,111.10,103.40,104.30,103.00,105.50,105.00,104.50,104.70,100.20,99.70]},{"name":"Tổng khối lượng:","data":[4731000.0,3295000.0,4068500.0,5708900.0,4605900.0,5431400.0,2529700.0,2530400.0,3991500.0,1598400.0,2194900.0,2430900.0,2045800.0]}]},"summary_info":{"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null},"type":"grey"}
{"filter":"six_month","data":{"xAxisData":{"data":["11.2021","12.2021","1.2022","2.2022","3.2022","4.2022","5.2022"]},"yAxisData":[{"name":"Giá đóng cửa: ","data":[97.08,95.28,89.69,91.86,95.77,110.22,102.28]},{"name":"Tổng khối lượng:","data":[49458700.0,28141400.0,26070200.0,15071000.0,48186100.0,74417000.0,8270000.0]}]},"summary_info":{"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null},"type":"grey"}
{"filter":"one_year","data":{"xAxisData":{"data":["5.2021","6.2021","7.2021","8.2021","9.2021","10.2021","11.2021","12.2021","1.2022","2.2022","3.2022","4.2022","5.2022"]},"yAxisData":[{"name":"Giá đóng cửa: ","data":[75.63,83.49,88.32,93.73,93.51,97.04,97.08,95.28,89.69,91.86,95.77,110.22,102.28]},{"name":"Tổng khối lượng:","data":[58067744.0,59090410.0,81486990.0,68212984.0,37327300.0,47782200.0,49458700.0,28141400.0,26070200.0,15071000.0,48186100.0,74417000.0,8270000.0]}]},"summary_info":{"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null},"type":"grey"}
{"filter":"three_year","data":{"xAxisData":{"data":["6.2019","7.2019","8.2019","9.2019","10.2019","11.2019","12.2019","1.2020","2.2020","3.2020","4.2020","5.2020","6.2020","7.2020","8.2020","9.2020","10.2020","11.2020","12.2020","1.2021","2.2021","3.2021","4.2021","5.2021","6.2021","7.2021","8.2021","9.2021","10.2021","11.2021","12.2021","1.2022","2.2022","3.2022","4.2022","5.2022"]},"yAxisData":[{"name":"Giá đóng cửa: ","data":[31.16,33.04,36.46,39.68,40.51,41.29,39.88,40.29,38.30,34.43,34.58,39.36,39.37,39.00,40.10,42.64,43.93,45.93,48.47,54.53,62.57,65.97,68.63,75.63,83.49,88.32,93.73,93.51,97.04,97.08,95.28,89.69,91.86,95.77,110.22,102.28]},{"name":"Tổng khối lượng:","data":[32539840.0,46298245.0,58851105.0,51749931.0,46743694.0,60319638.0,36387616.0,42244331.0,45170941.0,68014919.0,57709722.0,58137387.0,40277777.0,42341824.0,43441119.0,42655505.0,60942142.0,51641583.0,56788163.0,59396787.0,53012759.0,58854092.0,53236539.0,58067744.0,59090410.0,81486990.0,68212984.0,37327300.0,47782200.0,49458700.0,28141400.0,26070200.0,15071000.0,48186100.0,74417000.0,8270000.0]}]},"summary_info":{"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null},"type":"grey"}
{"filter":"five_year","data":{"xAxisData":{"data":["6.2017","7.2017","8.2017","9.2017","10.2017","11.2017","12.2017","1.2018","2.2018","3.2018","4.2018","5.2018","6.2018","7.2018","8.2018","9.2018","10.2018","11.2018","12.2018","1.2019","2.2019","3.2019","4.2019","5.2019","6.2019","7.2019","8.2019","9.2019","10.2019","11.2019","12.2019","1.2020","2.2020","3.2020","4.2020","5.2020","6.2020","7.2020","8.2020","9.2020","10.2020","11.2020","12.2020","1.2021","2.2021","3.2021","4.2021","5.2021","6.2021","7.2021","8.2021","9.2021","10.2021","11.2021","12.2021","1.2022","2.2022","3.2022","4.2022","5.2022"]},"yAxisData":[{"name":"Giá đóng cửa: ","data":[22.78,23.82,24.51,24.82,25.44,28.21,28.84,31.09,29.84,31.04,31.23,29.99,27.68,24.91,26.59,27.56,26.89,26.32,26.79,26.12,27.53,28.00,29.57,30.98,31.16,33.04,36.46,39.68,40.51,41.29,39.88,40.29,38.30,34.43,34.58,39.36,39.37,39.00,40.10,42.64,43.93,45.93,48.47,54.53,62.57,65.97,68.63,75.63,83.49,88.32,93.73,93.51,97.04,97.08,95.28,89.69,91.86,95.77,110.22,102.28]},{"name":"Tổng khối lượng:","data":[47533114.0,42563843.0,40232845.0,34227212.0,47308074.0,120233861.0,85436481.0,115001238.0,61577265.0,85269827.0,75669248.0,52931883.0,28733908.0,35357372.0,37454977.0,27898651.0,26111528.0,16065804.0,20555342.0,12484389.0,20208139.0,25036207.0,27211137.0,40044390.0,32539840.0,46298245.0,58851105.0,51749931.0,46743694.0,60319638.0,36387616.0,42244331.0,45170941.0,68014919.0,57709722.0,58137387.0,40277777.0,42341824.0,43441119.0,42655505.0,60942142.0,51641583.0,56788163.0,59396787.0,53012759.0,58854092.0,53236539.0,58067744.0,59090410.0,81486990.0,68212984.0,37327300.0,47782200.0,49458700.0,28141400.0,26070200.0,15071000.0,48186100.0,74417000.0,8270000.0]}]},"summary_info":{"stockup":true,"average":null,"close_price":null,"percent":null,"volume":null},"type":"grey"}

99,7

Tại ngày 17/05/2022

-0,50

 

(-0,50%)

vốn tiếp thị

781.636

tỷ đồng

Cổ phiếu niêm yết hiện tại

783.987.486

Cổ Phiếu

Cổ phiếu lưu hành hiện tại

783.905.110

Cổ Phiếu

KLGD bình quân 30 ngày gần nhất

3,506,371

Cổ Phiếu

Giá thấp nhất trong 52 tuần

71.43

Giá cao nhất trong 52 tuần

116.60

Vốn đầu tư nước ngoài

49%

P/E

20,97

Điều chỉnh EPS

4.746

Tin tức nhà đầu tư
21/07/2020

Bộ giải pháp vận hành số doanh nghiệp của FPT đoạt giải đổi mới sáng tạo châu Á

06/08/2020

FPT tiếp tục đứng trong Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

13/08/2020

akaChain của FPT được công nhận là nền tảng số Make in Vietnam